Warunki korzystania

 1. Warunki
  Uzyskując dostęp do witryny Taxa Brasil Blog, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków świadczenia usług, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się na którykolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione odpowiednimi prawami autorskimi i prawami dotyczącymi znaków towarowych.
 2. Korzystanie z licencji
  Zezwala się na tymczasowe pobranie jednej kopii materiałów (informacji lub oprogramowania) ze strony internetowej Blog Taxa Brasil wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to przyznanie licencji, a nie przeniesienie własności, a w ramach tej licencji nie możesz:
  • modyfikować ani kopiować materiałów; 
  • wykorzystywać materiałów w jakimkolwiek celu komercyjnym lub na pokaz publiczny (komercyjny lub niekomercyjny); 
  • próbować dekompilować lub przeprowadzać inżynierię wsteczną dowolnego oprogramowania w dalszym ciągu brak witryny Blog Taxa Brasil; 
  • usuń quaisquer direitos autorais ou outras notações de propriedade des materiais; ty 
  • przenosić materiałów na inną osobę lub „wyrzucać” materiały na jakikolwiek inny serwer.

Ta licencja wygasa automatycznie, jeśli naruszysz którekolwiek z tych ograniczeń i może zostać wypowiedziana przez Blog Taxa Brasil w dowolnym momencie. Po zakończeniu przeglądania tych materiałów lub wygaśnięciu niniejszej licencji należy usunąć wszystkie pobrane materiały będące w jego posiadaniu, zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej.

3. Zastrzeżenie

 • Materiały na stronie Blog Taxa Brasil są dostarczane „tak jak są”. Blog Taxa Brasil nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, i niniejszym zrzeka się wszelkich innych gwarancji, w tym między innymi dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania własności intelektualnej lub innego naruszenia praw.
 • Ponadto Blog Taxa Brasil nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub na stronach internetowych, do których prowadzą łącza z tej witryny.

4. Ograniczenia

W żadnym wypadku Blog Taxa Brasil ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi szkody za utratę danych lub zysków lub z powodu przerwy w działalności) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na Blog Taxa. Brasil, nawet jeśli Blog Taxa Brasil lub upoważniony przedstawiciel Blog Taxa Brasil został ustnie lub pisemnie powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia dorozumianych gwarancji lub ograniczeń odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, takie ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Dokładność materiałów

Materiały pojawiające się na stronie Blog Taxa Brasil mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Blog Taxa Brasil nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały na jej stronie internetowej są dokładne, kompletne lub aktualne. Blog Taxa Brasil zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w materiałach zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Blog Taxa Brasil nie zobowiązuje się jednak do aktualizacji materiałów.

6. Linki

Blog Taxa Brasil nie sprawdziła wszystkich stron, do których prowadzą odnośniki do swojej strony i nie ponosi odpowiedzialności za treść żadnej z tych stron. Włączenie jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia witryny przez Blog Taxa Brasil. Korzystanie z dowolnej witryny, do której prowadzą łącza, odbywa się na własne ryzyko.

Zmiany

O Blog Taxa Brasil może przeglądać te termosy de serviço do witryny w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji termosu serwisowego.

Obowiązujące prawo

Niniejsze termosy i warunki są regulowane i interpretowane zgodnie z warunkami Blog Taxa Brasil, a głos jest nieodwołalnie poddawany wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych lub lokalnych.